1. LEGEA PRIVIND REGIMUL LIBEREI CIRCULAŢII A CETĂŢENILOR ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE, legea nr. 248/2005

 

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 682 din 29/07/2005, Modificari si completari:

Ordonanta de urgenta nr. 96/2006, Ordonanta nr. 5 /2006, Lege nr. 191/2006

Lege nr. 50/2006, Ordonanta de urgenta nr. 126/2007

 steag 2

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta lege stabileste conditiile in care cetatenii romani isi pot exercita dreptul la libera circulatie in strainatate, precum si limitele exercitarii acestui drept.

Art. 2

(1) Cetatenilor romani care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege le este garantat dreptul de a calatori in strainatate, de a emigra si de a reveni oricand in tara. Nici o autoritate romana nu ii poate interzice, in nici o situatie, unui cetatean roman sa se reintoarca pe teritoriul Romaniei.

(2) Cetatenii romani minori pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali, in conditiile prezentei legi. In sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor.

Art. 3

(1) Limitarea exercitarii dreptului cetatenilor romani la libera circulatie in strainatate se poate face numai temporar, in cazurile si in conditiile prevazute in prezenta lege, si consta in suspendarea sau, dupa caz, restrangerea exercitarii acestui drept.

(2) Suspendarea exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate reprezinta interdictia temporara de parasire a teritoriului Romaniei, instituita de drept sau, dupa caz, de catre autoritatile competente, in conditiile prezentei legi. Aceasta masura are caracter individual, cu exceptia situatiilor in care este instituita prin lege speciala, in cazul aparitiei unor situatii de natura sa o justifice in raport cu necesitatea asigurarii apararii tarii sau a securitatii nationale.

(3) Restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate reprezinta interdictia temporara de a calatori in anumite state, dispusa de autoritatile competente romane, in conditiile prezentei legi.

(4) Autoritatile competente au obligatia sa informeze in scris, in conditiile prezentei legi, persoana impotriva careia s-a instituit o masura de limitare a exercitarii dreptului de libera circulatie, asupra motivelor care au determinat aceasta masura, precum si asupra perioadei pentru care s-a limitat exercitiul acestui drept.

Art. 4

(1) Pe perioada sederii in strainatate orice cetatean roman are dreptul la asistenta si protectie din partea misiunilor diplomatice, precum si a oficiilor consulare ale Romaniei.

(2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate au obligatia sa acorde sprijin si asistenta, in conditiile legii, cu sprijinul institutiilor competente din tara, cetatenilor romani aflati in dificultate sau care solicita ajutorul in vederea intoarcerii in tara, precum si de a intreprinde toate demersurile necesare pentru informarea cetatenilor romani asupra aparitiei unor situatii de natura sa le puna in pericol siguranta ori sanatatea.

(3) Pe baza informatiilor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe, organele politiei de frontiera sunt obligate sa ii informeze pe cetatenii romani care urmeaza sa calatoreasca in strainatate asupra aparitiei, pe teritoriile statelor de tranzit si de destinatie, a unor situatii de natura sa le puna in pericol siguranta ori sanatatea.

Art. 5

Pe perioada sederii lor in strainatate, cetatenii romani au urmatoarele obligatii:

 1. a) sa respecte legislatia Romaniei si sa nu desfasoare activitati de natura sa compromita imaginea Romaniei ori care sa contravina obligatiilor asumate de Romania prin documente internationale;
 2. b) sa respecte legislatia statului in care se afla, precum si scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra si, dupa caz, de a ramane pe teritoriul statului respectiv, in conditiile stabilite prin legislatia acestuia sau prin documentele internationale incheiate cu Romania;
 3. c) sa depuna toate diligentele in vederea acordarii de ajutor cetatenilor romani aflati in dificultate pe teritoriul statului pe care se afla, informand cu privire la astfel de situatii misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv;
 4. d) in cazul stabilirii resedintei sau a domiciliului in strainatate, sa informeze cea mai apropiata misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei;
 5. e) sa informeze cea mai apropiata misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei cu privire la orice schimbare intervenita in starea lor civila.
 6. DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE

 

Dupa aderarea Romaniei la UE, cetatenii romanii pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene doar pe baza actului de identitate (Pasaport sau Carte de identitate).

Cartea de identitate este suficienta romanilor pentru a calatori in urmatoarele tari: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elvetia, Estonia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Pasaportul ramine valabil pentru calatoria minorilor sub 14 ani, in cazul acestora conditiile de iesire din tara raminind neschimbate. Ei pot merge in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor sau a reprezentantilor legali, pe baza unui pasaport individual.

Click pentru: Informatii calatorie

2.1.  PASAPORT

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului Europei din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, România, ca stat membru, a introdus paşapoartele electronice.
pasaport

Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 6 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani. Termenul de eliberare este de până la 30 de zile lucrătoare. 

Click pentru: Informatiipasapoarte

Documentele necesare pentru:

 1. a) Eliberarea unui paşaport simplu electronic sau temporar  pentru persoane majore:

– cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi fotocopie  Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original şi copie xerox. (atenţie : asiguraţivă că buletinul sau cartea de identitate/ actele de stare civilă nu sunt deteriorate şi că fizionomia dvs. corespunde cu cea din actul de identitate,  înainte de a solicita eliberarea paşaportului,  în caz contrar cererea dvs. putând fi respinsă pentru aceste motive).

– dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului în original – vezi tabelul cu taxe de mai sus;

– paşaportul anterior, dacă acesta există;

–  imaginea titularului se preia la ghişeu de către funcţionar  (impresiunile digitale se preiau doar pentru paşaportul electronic).

 

 1. b) Eliberarea unui paşaport simplu electronic sau temporar  pentru minorii cu vârsta de peste 14 ani:

Cererile se formulează de aceştia numai cu acordul : ambilor părinţi; a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte; părintelui supravieţuitor; reprezentantului legal al minorului.

Şi următoarele documente :

–   cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma şi conţinutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;

–   declaraţie, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, astfel:

 1. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, în original; sau
 2. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele sau reprezentantul legal căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în original, însoţită de hotărârea instanţei, în original şi fotocopie; sau
 3. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original şi fotocopie; sau
 4. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original şi în fotocopie; sau
 5. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte şi hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi în fotocopie; sau
 6. certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original şi în fotocopie.

–   dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului – vezi tabelul cu taxele de mai sus, pe numele minorului, în original;

–  paşaportul anterior, dacă acesta există.

–  imaginea titularului se preia la ghişeu de către funcţionar  (impresiunile digitale se preiau doar pentru paşaportul electronic).

 

 1. c) Eliberarea unui paşaport simplu electronic sau temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta  de 14 ani:

Cererile care privesc ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC SAU TEMPORAR  pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către:  ambii părinţi, părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte, părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, reprezentantul legal al minorului, persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele menţionate mai sus.

Acestea vor fi îmsiţite de următoarele documente :

– certificatul de naştere al minorului, în original şi în fotocopie;

– document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie;

–  hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi în fotocopie, după caz;

–  hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi în fotocopie, după caz;

– documnete emise de de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical;

– act de deces al celuilalt părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor; – procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, în original;

– procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită de părinţi/părinte, după caz;

– dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, pe numele minorului, în original– vezi tabelul cu taxele de mai sus,

– paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

– prezenţa minorului la depunerea acestor cereri este obligatorie –  imaginea titularului se preia la ghişeu de către funcţionar  (impresiunile digitale se preiau doar pentru paşaportul electronic).

– în cazul în care în certificatul de naştere al minorului, numele părinţilor diferă faţă de actele de identitate ale acestora, se vor prezenta şi documentele privind modificările respective în original şi copie xerox : certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, decizia de schimbare a numelui ş.a.m.d, în original şi copie xerox.

Atenţie : dacă declaraţiile părinţilor/reprezentantului legal  privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic sau temporar pentru minor nu se dau în faţa funcţionarului care primeşte cererea, precum şi procura specială, trebuie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau ofiiciile consulare ale României ori de autorităţile străine.

Declaraţiile părinţilor/reprezentantului legal al minorului şi procura specială trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se apostilează; documentele eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective; documentele care nu se încadrează în cele două categorii  se supralegalizează în condiţiile prevăzute de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. Pe lângă acestea, declaraţiile date în faţa autorităţilor străine trebuie însoţite de o traducere legalizată. (în original)

Hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

Fiecare copil sub 14 ani care călătoreşte peste hotare trebuie să aibă paşaport individual şi nu mai poate fi inclus în paşaportul părinţilor, ca până acum.

Aceasta este una dintre noutăţile aduse de Ordonanţa de Urgenţă nr.207 din 4 decembrie 2008, care modifică Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.

Cea de-a doua schimbare se referă la cetăţenii români care doresc să obţină un nou paşaport. Aceştia trebuie să depună cererile personal, atât în ţară, cât şi în străinătate, eliminându-se posibilitatea obţinerii paşaportului prin procură.

Sursa: MAI_Directia Generala de Pasapoarte

2.2. CARTEA DE IDENTITATE (C.I)

Cartea de Identitate este documentul, cu care orice cetatean roman face dovada identitatii sale, a adresei si a cetateniei. Acest act se elibereaza pentru prima oara la varsta de 14 ani.

Actele de identitate care se elibereaza cetateanului roman sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie. Actul de identitate se elibereaza pentru prima data la implinirea varstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, dupa caz, a adresei de resedinta a titularului. Termenul de valabilitate al cartii de identitate este, dupa cum urmeaza:

– 4 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-25 ani;

– 10 ani dupa implinirea varstei de 25 ani;

– permanent dupa implinirea varstei de 55 ani.

In sensul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.97/2005, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, precum si cartea de identitate provizorie si buletinul de identitate, aflat in termen de valabilitate.

 

Eliberarea unui act de identitate se solicita la Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor

 

Actele necesare pentru eliberarea unei carti de identitate, indiferent de motivul solicitarii, sunt:

Formular completat

Certificatul de nastere;

Certificat de casatorie – daca este cazul

Certificat de divort – daca este cazul

Certificatul de nastere al copiilor – daca este cazul

Actul cu care se face dovada adresei de domiciliu;

Timbru fiscal – a carui valoare se poate schimba, suma fiind actualizata prin Hotarare de Guvern;

Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei (RON), aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei.

 1. VIZE SI CONDITII DE INTRARE

Conform MAE:

Înainte de plecarea în străinătate vă recomandăm să contactaţi ambasada statului în care se efectuează călătoria, precum şi ambasadele ţărilor de tranzit, pentru obţinerea de informaţii suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente.

 viza

Informaţii referitoare la regimul de vize pentru cetăţeni români pot fi găsite şi pe site-ul Ministerului Afecerilor Externe, clickAICI

Asistenţă şi ghid consular

Pentru a veni in sprijinul Românilor aflaţi în străinătate Ministerul Afacerilor Externe, a lansat „Ghidul Serviciilor Consulare„, în care puteţi găsi informaţii de bază care vă pot ajuta să fiţi în siguranţă în situaţii neprevăzute şi nedorite: accident, furt

sau pierdut acte de identitate si/sau bani, boală, arest, călătorie cu copii minori.

Acest ghid poate fi descărcat AICI(editie 2011).

Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate asigura asistenta necesara cetatenilor romani aflati in dificultate, insa posibilitatile acestora sunt limitate. Competentele consulilor sunt stabilite de acordurile internationale la care Romania este parte, de reglementarile interne ale fiecarui stat si de legislatia romana in materie

Informatii referitoare la servicii consulare, puteti gasi  AICI

Share Button